Ընդամենը մի քանի վարժություն է պետք կատարել ,որպեսզի լ յարդն առ ողջ լինի,իսկ աղ իքները նորմալ գործեն

Գոտկատեղի մկ անը մարդու մարմնի ամենախոր մկ անն է, որն ազդում է մեր կառուցվածքային հավասարակշռության, մկ անների ինտեգրման, ճկունության, ուժի, շարժման տիրույթի, հո դերի շարժունակության և օր գանների աշխատանքի վրա: «Հոգու մկ անն» ամենևին էլ կրծք ավանդակում չէ գտնվում, ինչպես կարելի է ենթադրել, այլ կոնքի հատվածում։ Ժամանակակից կյանքի սթ րեսները նրան թուլացնում են՝ առաջացնելով առո ղջական խնդիրներ։

Ապ րելակերպի ազդեցությունը առո ղջության վրա․ Դաոսական ավանդույթի մեջ գո տկատեղի մկա նը կոչվում է գա հ կամ հոգու մկան, քանի որ այն շրջապատում է ստ որին դան թյանը՝ մարմնի գլխավոր էներգետիկ կենտրոնը։ Ճկուն և ուժեղ գոտ կատեղի մկա նը հողի վրա է պահում մեզ և թույլ է տալիս նուրբ էներգիաներին հոսել ոս կորների, մկ անների և հո դերի միջով:Գոտկատեղի խոշոր մկ անների շրջանում դե պրեսսիան հանգեցնում է աղ իքային հատվածի դե պրեսիայի։

Իսկ եթե հաստ աղ իքի բարձրացող հատվածը դե պրեսսիայի մեջ է, ապա լ յարդը սկսում է վա տ զգալ։Կաթնաթ թուն չի օգտագործվում, ավելանում է շլ ակների քանակը, կտրուկ ավելանում է կո լագենի քանակը, էլա ստինի արտադրությունը նվա զում է և դանդաղ, բայց հաստատապես ճն շվում են միջո ղնային հո դերը և սկավառակները։ Մեր սխալ, նստակյաց ապրելակերպը հանգեցնում է դրան:Դրանից խուսափելու համար ամեն օր 150-200 թեքում արեք։

Ինչպես ասում էին տիբեթցի ուսուցիչները, մարդու երիտասարդության վիճակը որոշվում է նրա լ յարդի առո ղջությամբ, իսկ լ յարդի վիճակը՝ նրա պ լաստիկությամբ։ Որքան շատ ենք մենք կռանում, այնքան երկար ենք ապրում և որքան շատ ենք կքանստում, այնքան ավելի լավ տեսք ենք ունենում: Ստատիկ մարմնամարզություն․ Պահեք ձեր շունչը, խորը շնչեք, նորից պահեք ձեր շունչը և արտաշնչեք: Զգացիք, թե ինչպես են վերանում ներքին սպ ազմերը։ Սա անհրաժեշտի նվազագույնն է։ Իսկ առավելագույնը՝ մարզասրահը, վազքուղին և շարժիչ վարժություններն են։

Մեծ որո վայնն անընդունելի և ոչ միայն է սթետիկ պատճառներով։ Մենք պետք է ունենանք <<տալիա>>, կամ գոնե դրա նման ինչ որ բան գոտկատեղում։ Մեծ որ ովայնը խանգարում է գոտկատեղի մկ անների աշխատանքին և հանգեցնում աղ իքային դեպ րեսիայի։ Իսկ աղ իքային դեպ րեսիան ո ւղեղի դեպր եսիա է, որը հանգեցնում է Ալց հեյմերի, Պարկ ինսոնի հի վանդության և վաղ ծե րացման: