Արդեն ապացուցված է Բազուկն ավեի լավ է բո ւժում քան մի շարք դե ղերը․ Ընդամենը պետք է․

Ամեն անգամ ուտելուց առաջ՝ օրը 3-4 անգամ, խմել 30-40 մլ ճակնդե ղի թուրմ և ուտել 1-2 հատ ճակնդե ղ։ Այս բաղադրատոմսը — բարելավում է ա րյան որակը, — մաքրում է օր գանիզմը — ունի լո ւծողական, մի զամուղ ազդեցություն, մաքրում է լ յար դը, — ունի հակաքա ղց կեղային ազդեցություն — ա րգելափակում է քա ղցկե ղի բջ իջների աճը,

— ուժեղացնում է ս եռական գե ղձերի գործառույթը, բո ւժում սե ռական իմպո տենցիան, — մեծացնում է մարմնի դիմացկունությունը — ուժեղացնում է թ թվածնի կլանումը մարմնի հյո ւսվածքների կողմից, — բարելավում է ամբողջ սր տանոթային և շ նչառական համակարգերի գործունեությունը, — նվա զեցնում է ճ նշումը, — նվ ազեցնում է ա րյան անո թների աթե րո սկլերոզի, սր տի հի վանդության, 2-րդ տիպի շաքարա խտի, օս եոպո րոզի զարգացման ռիսկը,

— հակատարիքային ազդեցություն — պարունակում է նյութեր, որոնք նպաստում են նոր բ ջիջ ների ստեղծմանը, — կտրուկ նվա զեցնում է դա շտանա դադարի երևույթները, — «սառը ոտքերի» համախտանիշը անհետանում է վազո դիլացնող ազդեցության պատճառով, — օգնում է ամրացնել զարկե րակները, մա զանոթ ների պատերը, կապանները և ոսկորները, — օգտակար է մարմնի հյո ւծման և ուժի կորստի ժամանակ,

— կանխում է ճա րպակալումը (հատկապես լ յարդի ճա րպակալումը): Ցանկալի է, որ ճակնդ եղը լինի առանց նի տրատ ների : Բազուկը շատ լավ է աճում այգում և պարարտանյութ չի պահանջում, հետևաբար, որպես կանոն, մասնավոր առևտրականները այն չեն պարարտացնում…