Սենսացիա բժշ կության ոլորտում․Շվեցարացի գիտնականները գտել են շա քարային դիա բետի բու ժումը

Շվեցարիայում տեղի ունեցած գիտական համա ժողովի ժամանակ բազմաթիվ բժի շկներ և գիտնականներ իրենց հավ անությունն են տվել,որ այս միջոցը կարողէ բո ւժել դի աբետը։Իսկ այնտեղ բազմա թիվ փաստարկներ են ներ-կայացվել, որ շաք արային դիա բետը՝ դա բիզնես է։ Ի՞նչ է իրենից ներ կայացնում դիաբ ետը։ Դիաբետի ժամանակ ենթ աստամոք ային գեղ ձը չի կարողանում արտադրել անհր աժեշտ քանա կությամբ ին-ս ուլին։

Իսկ այս բնական միջոցը ակտիվացնում է ենթաս տամոքս ային գե ղձը, որն էլ օգնում է և պայ քարում է և բու ժում է շաքա րային դիա բետը։ Խոսքը գնում է նեխ ուրով (քյ արաուզ) այս բաղադրատոմսի մասին։ Բացի նե-խուրից անհրա ժեշտ է նաև կիտրոն։ Բաղադրամասեր` 250 գրամ նեխուր, 5 հատ միջին չափի կիտրոն, Պատրա ստման և օգտագործման եղանակը. Հարկավոր է կիտր ոնների հյութը ամբողջու յամբ քա մել և առանձ նացնել կեղևից և մնացած զանգ վածից։ Կիտ -րոնի մնացած զանգվածը դեն չեք նետում, քանի որ այն պետք է գալու։

Նեխո ւրը լվացեք , մաքրեք և անցկ ացրեք քերի չով։Կիտրոնի հյութը և հյութից զատ մնացած զանգվածը ավելացրեք նեխուրի վրա և պահեք այն գոլորշու վրա մոտ 1,5 ժամ։ Այս միջոցը պետք է ընդունեք ամեն օր նախաճաշից 30 րոպե առաջ։Իսկ թե ինչ չափաքա նակով ընդունել, դա կախված է, թե ինչ փու լում է գտնվում ձեզ մոտ շաք արային դիաբետը։Միջինը մոտ 80-100 մլ։ Սակայն այս մի-ջոցը սկսելուց առաջ, պարտադիր է մասն ագետի կար ծիքը հաշվի առնել։