Մայրական հզոր աղոթք, որով ամեն մայր կարող է Աստծուց պաշ տպանություն խնդրել զավակների համար

Յուրաքանչյուր երեխայի համար կյանքում չկա ավելի մեծ պաշտպ անություն քան մոր աղոթքն ու օրհնանքը:Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո Որդի, խնդրում եմ լսիր ինձ, մե ղավորիս,քո ող որմությանն եմ հանձնում զավակիս, փր-կիր նրան հանուն Քո անվան: Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո Որդի, խնդրում եմ լսիր ինձ,մ եղավորիս, քո ողորմությանն եմ հանձնում զավակիս, փրկիր նրան հանուն Քո անվան:

Տեր, նրան դիր ճշմարիտ ուղու վրա, թող նա քայլի քո ընտրած ճանապարհով, փրկիր նրա հոգ ին և մարմ ինը: Տեր, օրհնիր նրան տանը, տան մերձակայքում, դաշտում, աշխատավայրում, ճանապարհին, ցանկացած վայ-րում, որտեղ էլ նա լինի: Թող ամեն տեղ նա գտնվի քո իշխանության տակ:Պաշ տպանիր նրան բոլոր թռչող գն-դակներից, նե տերից, դա նակից, թրից, թո ւյնից, հրդ եհից, մա հաբեր հի վանդություններից:

Տեր, օրհնիր ինձ, մե ղավորիս ու արժանավորիս, օրհնիր իմ տունն ու իմ զավակների ամեն բացվող առավոտը, երեկոներն ու գիշերները, հանուն Քո անվան, քանի որ Քոնն է արքայությունը և հոզորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից: ԱՄԵՆ